Wednesday, January 2, 2013

Tirukkural: FöRORD


[There is probably only one Swedish (Svenska) translation of Tirukkural I am aware of. Published in 1971, this work ("Tiruvalluvar, TIRUKKURAL. Sydindisk levnadsvisdom, statskunskap och kärlekskonst sammanfattad i 1330 epigram av tamilskalden Tiruvalluvar") is a translation by Frykholm Yngve.  Later translations might have appeared as in the case of many other European languages like Russian, Polski, Frenchetc. Thanks to Björnbrum of Sweden, I could complete this task of uploading this translation in no time. Björn who has his own blog (http://bjornbrum.blogspot.com/) has this article which contains a few verses on Thirukkural: Tirukkural och några taktiska visdomsord. When contacted, he promptly obliged to my request to provide me the complete text of Tirukkural in Swedish in PDF. Didn’t Valluvar say that a help given without weighing the return, when weighed, would outweigh the sea?

Om man väger den hjälp som ges utan tanke på lön
så väger dess värde mer än hela havet.  (Kural 103)]

Tirukkural: FöRORD
Yngve Frykholm

Tirukkural är den klassiska tamil-litteraturens mest kända och uppskattade verk. Långt innan våra egna förfäder hade börjat rista runstenar hade tamilfolket i Sydindien utvecklat en utomordentligt rik litteratur med rötter I förkristen tid. I den gamla tempelstaden Madurai fans under olika perioder en berömd vitterhetsakademi, den s.k. Tamil-Sangam, som granskade och godkände endast de yppersta av sin tids litterära alster. Dessa utgavs i form av antologier som samlades i buntar av manuskript. Skrivmaterialet bestod av långa remsor skurna av palm yrapalmens blad, på vilka diktsamlingar och hjältesagor nedtecknades för hand med glödstift och skrivtecken i minsta miniatyr.

Med tanke på klimatets och termiternas härjningar är det förunderligt att en betydande del av denna gamla litteraturskatt kunde bevaras och kopieras för hand genom seklerna, tills slutligen några västerländska missionärer och kolonialtjänstemän i början av 1700-talet började samla och utge de mest representativa verken i tryck.

Bland de allra första arbeten som genom översättningar blev kända för västerländska läsare intar Tirukkural en särställning. Denna unika samling, bestående av 1330 aforismer och levnadsregler, omhuldas av Sydindiens folk med ständigt växande vördnad och kärlek. Skolbarnen lär sig valda stycken utantill. Gymnasister tävlar i stadsoch distriktsmästerskap i ämnet Tirukkura]. Varje folktalare och politiker späckar sina anföranden med slående citat ur Tirukkural, Dessa omspänner ett mycket vidsträckt register. Tirukkura] består inte bara av etiska levnadsregler och allmänt förmanande visdomsord. Den rymmer också en mångfald anvisningar som berör konungens regemente, hur man utväljer goda ministrar och sändebud, hur agenter i fiendeland skall bete sig osv.

Den tredje och sista huvudavdelningen handlar om kärlekslivet - först om förbjudna kärleksmöten och desperate frierier och sedan om det äktenskapliga samlivet. Detta skildras emellertid huvudsakligen från den trånsjuka hustruns synvinkel, sedan mannen enligt kastens sed måst bege sig till avlägsna trakter för att förbättra familjens ekonomi eller för att göra tjänst hos sin konung. Särskilt bestickande är de sista kapitlens beskrivning av återföreningen, då hustrun beslutar sig för att låtsas fjär och avvisande såsom straff för mannens långa bortovaro - väl vetande att bådas åtrå därigenom kommer att ytterligare stegras.

Det är intressant att begrunda att all denna vishet och livserfarenhet kunde samlas och nedtecknas aven i övrigt rätt okänd vävare av tämligen låg kast vid namn Tiruvag uvar. Han sades ha levat i Mylapore, en förstad till det nuvarande Madras. Som alltid när det gäller Indiens äldre litteraturhistoria är forskarna oeniga om tiden för verkets tillkomst. Det finns fanatiska språkivrare i Sydindien som förlägger denna till förkristen tid. Mera sansade bedömare daterar Tirukkura] till omkring 200-300 e.Kr. eller eventuellt några århundraden senare.

Varje försök till översättning stöter på omöjligheten att tillsammans med innehållet återge de säregna ord- och klangvalörer som ryms inom varje epigram eller s.k. kural. "Om man klyver ett senapskorn och fyller det med sju oceaner får man en kortfattad kura]." Så lyder en klassisk tamildefinition på denna litterära konstart. Tamilspråkets märkliga förmåga att i sju eller åtta pregnant ord komprimera ett djupsinnigt och underfundigt innehåll har på ett oöverträffat sätt utnyttjats av Tirukkurals författare. För den oinvigde blir emellertid betydelsen långtifrån alltid självklar, även om läsarens modersmål är tamil. Följden har blivit en rik flora av vidlyftiga kommentarer av skiftande ålder och vederhäftighet.

Den politiska utvecklingen i Sydindien har medverkat till att tamilspråket under de senaste decennierna upplevt en påtaglig renässans. Dess företrädare hävdar att tamil är det enda klassiska språk som till sin ålder kan jämföras med till exempel Indiens urgamla sanskrit men hållit sig kontinuerligt levande intill våra dagar i någorlunda oförändrad form. Det talas av omkring 40 miljoner människor i Sydindien, förutom av betydande folkminoriteter på Ceylon, i Malaysia, Singapore och Mauritius. En modern och livskraftig tamilprosa har växt fram under 1900-talet. Man forskar och skriver avhandlingar om Tirukkural och om tamil akademiernas klassiska verk, inte bara i Syd-Indien utan också i Paris och London, Chicago och Heidelberg, Moskva och Prag. På sistone har även vid Stockholms universitet förekommit föreläsningar och seminarier i ämnet Tirukkural.

Tirukkural har tidigare översatts till latin, tyska, engelska, franska och ryska samt även i vissa avsnitt till polska och tjeckiska, förutom till ett antal indiska språk. Huvuddragen av dess innehåll torde därför vara kända för de flesta specialister. Då emellertid inget sammanhängande verk ur tamillitteraturen ännu tycks ha blivit tillgängligt på något skandinaviskt språk vågar jag hoppas att denna första tolkning till svenska skall något litet bidra till att sprida kunskap om och intresse för Sydindiens rika kultur bland en vidare läsekrets i vårt land.

No comments:

Post a Comment